Privacy statement

Privacy Policy Ontwerpland

Reikwijdte Privacy Policy
Onderhavige Privacy Policy geldt voor alle bezoekers van de website en de webshop van Ontwerpland.

Contactgegevens Ontwerpland
De website en webshop van Ontwerpland zijn eigendom van - en worden beheerd door - Ontwerpland, gevestigd te (5056 DG) Berkel-Enschot, aan de Elstar 33. Het inschrijvingsnummer van Ontwerpland bij de Kamer van Koophandel is 17282521.

Respect voor privacy
Ontwerpland respecteert de privacy van alle gebruikers van haar website en webshop en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u aan Ontwerpland verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Gebruik van uw gegevens

Als u op de webshop van Ontwerpland een bestelling plaatst, heeft Ontwerpland uw naam en adres, telefoonnummer, e-mailadres, afleveradres en betaalgegevens nodig om uw bestelling uit te voeren en u van het verloop daarvan op de hoogte te houden.

Om uw gebruik van de website en de webshop van Ontwerpland te optimaliseren, kan Ontwerpland, met uw toestemming, uw persoonlijke gegevens, de gegevens met betrekking tot uw bestelling en de gegevens met betrekking tot het gebruik van de diensten van Ontwerpland opslaan en bewaren. Hierdoor kan Ontwerpland haar website en webshop beter op u afstemmen en u zaken aanbevelen die u mogelijk interessant vindt.

Met uw toestemming gebruikt Ontwerpland uw gegevens om u te informeren over aanbiedingen, over speciale acties en over mogelijke (nieuwe) ontwikkelingen van de website en webshop van Ontwerpland. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Ontwerpland laten weten door een e-mail te sturen naar info (at) ontwerpland.nl. 

Voor statistische doeleinden worden bezoekersgegevens van de website en webshop van Ontwerpland bijgehouden. Informatie zoals de bezoekfrequentie en de gemiddelde tijd van een sessie worden door Ontwerpland slechts voor intern beleid gebruikt. Deze informatie is niet te herleiden tot een individuele bezoeker. 

Inzien, wijzigen en verwijderen van uw gegevens
U bent gerechtigd Ontwerpland schriftelijk een overzicht te vragen van uw gegevens die door Ontwerpland worden verwerkt. Ook kunt u om correctie of verwijdering van uw gegevens verzoeken.

Uw verzoek tot het opvragen, het wijzigen of het verwijderen van uw gegevens dient door u te zijn ondertekend en dient vergezeld te zijn van een kopie van een geldig legitimatiebewijs. Na ontvangst van uw verzoek zal Ontwerpland zo spoedig mogelijk voldoen aan uw verzoek tot inzage, correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens.

Het delen van uw gegevens met derden
Indien u via een banner, geplaatst op de website van een salon c.q. onderneming, terecht bent gekomen op de website en/of de webshop van Ontwerpland, zullen uw gegevens, nadat u daartoe uitdrukkelijk toestemming heeft gegeven, worden verstrekt aan deze salon c.q. onderneming. Als u hier niet langer prijs op stelt, kunt u dat Ontwerpland laten weten door een e-mail te sturen naar info (at) ontwerpland.nl. 

Voor het overige zal Ontwerpland uw gegevens uitsluitend aan derden ter beschikking stellen die betrokken zijn bij het uitvoeren van uw bestelling, behoudens indien het verstrekken van uw gegevens noodzakelijk is om aan wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Derden aan wie Ontwerpland uw gegevens (heeft) verstrekt zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren en hebben geen toestemming om uw gegevens openbaar te maken, tenzij dit noodzakelijk is om hun werkzaamheden voor Ontwerpland te kunnen uitvoeren of indien dit noodzakelijk is om aan hun wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

Ontwerpland aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor eventuele schade voortvloeiend uit het gebruik van uw gegevens door de derden aan wie Ontwerpland uw gegevens (heeft) verstrekt.

Cookies

Cookies zijn kleine stukjes informatie die door uw browser worden opgeslagen op uw computer. Ontwerpland behoudt zich het recht voor deze cookies te gebruiken om u, bij een volgend bezoek aan de website en webshop van Ontwerpland, te kunnen herkennen. Cookies stellen Ontwerpland in staat om informatie te verzamelen over het gebruik van haar diensten en deze te verbeteren en aan te passen aan de wensen van haar bezoekers. Cookies geven informatie met betrekking tot het identificeren van personen.

U kunt uw browser zo instellen dat die het gebruik van cookies tijdens uw bezoek aan de website en webshop van Ontwerpland toestaat, niet toestaat of gedeeltelijk toestaat. 

Links
De website en webshop van Ontwerpland kunnen hyperlinks naar andere websites bevatten. Deze websites kunnen geheel onafhankelijk van Ontwerpland opereren, zonder dat Ontwerpland ook maar enige zeggenschap over deze website(s) heeft. Ontwerpland is nimmer aansprakelijk voor de inhoud van de informatie die wordt verstrekt of verkregen door of via deze websites. Evenmin is Ontwerpland aansprakelijk voor enig ander gebruik van deze websites.

Onderhavige Privacy Policy heeft slechts betrekking op de website en de webshop van Ontwerpland. 

Wijzigingen Privacy Policy
Ontwerpland behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de manier waarop zij met gegevens omgaat en om de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aan te passen.

Indien Ontwerpland de voorwaarden zoals omschreven in deze Privacy Policy aanpast en zij deze aanpassingen wil toepassen op de door u – reeds voor bedoelde wijziging(en) – ver-strekte gegevens, wordt u hierover op het door u doorgegeven e-mailadres geïnformeerd. U kunt in dergelijk geval binnen zeven werkdagen na verzending van deze e-mail schriftelijk, dan wel via elektronische weg, bezwaar maken tegen het gebruik van uw gegevens volgens de aangepaste Privacy Policy.  

Op deze pagina treft u altijd de meest recente versie van de Privacy Policy aan. 

Vragen
Indien u nog vragen mocht hebben over de Privacy Policy van Ontwerpland, dan kunt u deze stellen door een e-mail te sturen naar info (at) ontwerpland.nl.