Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Webshop Ontwerpland

1. Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:
1. Algemene Voorwaarden: Deze algemene voorwaarden;
2. Wederpartij: De wederpartij van Ontwerpland in alle rechtsbetrekkingen zoals omschreven en/of bedoeld in artikel 2 van deze Algemene Voorwaarden;
3. Bedenktijd: De termijn waarbinnen Wederpartij gebruik kan maken van zijn/haar herroepingsrecht;
4. Herroepingsrecht: De mogelijkheid voor Wederpartij om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst;
5. Ontwerpland: De eenmanszaak met handelsnaam ‘Ontwerpland’, gevestigd te (5122 CN) Rijen aan het adres Anna Blamanstraat 15;
6. Overeenkomst: De overeenkomst op afstand tussen Ontwerpland en Wederpartij waarvan deze algemene voorwaarden deel uitmaken; 
7. Webshop: De webshop van Ontwerpland;
8. Werkdagen: Kalenderdagen, uitgezonderd zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen zoals bedoeld in de Algemene Termijnenwet;
9. Zaken: Al hetgeen door Wederpartij van Ontwerpland wordt gekocht en aan Wederpartij wordt geleverd en/of ter beschikking wordt gesteld.

2. Toepasselijkheid
2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op en maken deel uit van elk aanbod van Ontwerpland op haar Webshop, op alle door Wederpartij gedane aanvragen, op alle door Ontwerpland gedane prijsopgaven en op alle tot stand gekomen overeenkomsten tussen Ontwerpland en Wederpartij, alsmede op alle (hierop) voortbouwende overeenkomsten, alle aanvullende overeenkomsten en vervolgovereenkomsten, alles hoe dan ook genaamd en onder welke titel dan ook, gesloten tussen Ontwerpland en Wederpartij.
2.2 Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig voor zover zij schriftelijk en/of via elektronische weg door Ontwerpland zijn geaccepteerd en bevestigd.
2.3 Ontwerpland behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Ontwerpland zal Wederpartij hiervan schriftelijk en/of via elektronische weg op de hoogte stellen. De betreffende wijzigingen en/of aanvullingen zijn vijf werkdagen na vorenbedoelde kennisgeving bindend voor Wederpartij.

3. Aanbod en totstandkoming van de overeenkomst
3.1 Een door Ontwerpland op de Webshop geplaatst aanbod is slechts geldig zolang de voorraad strekt.
3.2 Ontwerpland is immer gerechtigd de prijzen van de op de Webshop aangeboden zaken aan te passen. Heeft Wederpartij reeds voor de prijswijziging een overeenkomst gesloten met Ontwerpland, dan kan hij/zij geen rechten ontlenen aan de nadien door Ontwerpland verrichte prijswijziging(en).
3.3 Een door Ontwerpland op de Webshop geplaatst kortingsaanbod geldt slechts gedurende de op de Webshop vermelde periode. Na afloop van deze periode vervalt dit aanbod, Wederpartij kan dan geen rechten ontlenen aan het eerder gehanteerde kortingsaanbod.
3.4 Tenzij anders aangegeven, zijn de door Ontwerpland genoemde prijzen inclusief BTW.
3.5 De overeenkomst tussen Ontwerpland en Wederpartij komt eerst dan tot stand nadat Ontwerpland de Overeenkomst uitdrukkelijk schriftelijk en/of via elektronische weg heeft aanvaard en bevestigd. Een door Ontwerpland per elektronische weg verzonden bevestiging wordt als ontvangen beschouwd, zodra deze is beland in de mailbox van Wederpartij, dan wel in de mailbox van een door Wederpartij aangewezen derde ontvanger.  
3.6 Ontwerpland kan kennelijke evidente fouten in de op de Webshop en/of de door haar verzonden bevestiging vermelde prijzen immer herstellen. Indien Wederpartij een overeenkomst heeft gesloten met Ontwerpland waarbij sprake is van een kennelijke evidente fout  in de vermelde prijs, is Ontwerpland gerechtigd deze prijs aan te passen. Wederpartij is aan deze prijswijziging gebonden. In een dergelijk geval kan Wederpartij de overeenkomst met Ontwerpland binnen zeven werkdagen na aanpassing van de prijs schriftelijk en/of via elektronische weg ontbinden. 
3.7 Ontwerpland is bevoegd de met Wederpartij overeengekomen koopprijs na de totstandkoming van de overeenkomst te verhogen indien dit het gevolg is van wettelijke regelingen en/of bepalingen. Wederpartij heeft in een dergelijk geval de bevoegdheid de overeenkomst met Ontwerpland binnen zeven werkdagen na de prijsverhoging schriftelijk en/of via elektronische weg te ontbinden.

4. Betaling
4.1 Betaling door Wederpartij dient te geschieden op de door Ontwerpland aangegeven wijze. Een betaling is niet geldig indien zij niet op de door Ontwerpland aangegeven wijze is verricht.
4.2 Indien Ontwerpland verzoekt om volledige vooruitbetaling en Wederpartij hiertoe overgaat, heeft dit te gelden als een overeenkomst tot volledige vooruitbetaling.
4.3 Indien Wederpartij niet de (volledige) koopprijs vooruitbetaalt, terwijl Ontwerpland hier wel om heeft verzocht, dan heeft Wederpartij niet voldaan aan de gestelde voorwaarden, waardoor er, tenzij Ontwerpland schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders bevestigt, tussen Wederpartij en Ontwerpland geen overeenkomst tot stand is gekomen. In ieder geval kan Wederpartij, zolang hij/zij de (volledige) koopprijs niet vooruit heeft betaald, terwijl hier door Ontwerpland wel om is verzocht, geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling, alvorens de verzochte (volledige) vooruitbetaling (alsnog) heeft plaatsgevonden. 
4.4 Alle door Wederpartij aan giro- en/of bankinstellingen verstrekte opdrachten komen voor rekening en risico van Wederpartij. Indien een giro- en/of bankinstelling kosten in rekening brengt voor de verwerking van de opdracht tot betaling aan Ontwerpland, dan komen deze kosten voor rekening en risico van Wederpartij. 
4.5 Door Wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en kosten, vervolgens van alle opeisbare koopprijzen van eerder met Ontwerpland gesloten overeenkomsten en vervolgens ter voldoening van de opeisbare koopprijs ter zake de meest recent met Ontwerpland gesloten overeenkomst.
4.6 Bij niet of niet tijdige betaling is Wederpartij in verzuim en is hij/zij rente verschuldigd gelijk aan de wettelijke rente. Alle door Ontwerpland gemaakte (gerechtelijke) proceskosten, daaronder begrepen kosten voor juridische bijstand en eventueel betaalde griffierechten, gemaakt in verband met niet of niet tijdig verrichte betalingen, komen ten laste van Wederpartij. Daarenboven is Wederpartij aan Ontwerpland buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd indien Wederpartij in verzuim is en Wederpartij niet tijdig voldoet aan de nadien door Ontwerpland verzonden aanmaning zoals bedoeld in artikel 6:96 lid 5 BW.

5. Levering
5.1 De door Ontwerpland vermelde levertijden gaan pas in nadat de overeenkomst tot stand is gekomen, Ontwerpland alle benodigde gegevens van Wederpartij heeft ontvangen, de nodige formaliteiten zijn vervuld en de eventueel door Wederpartij verschuldigde vooruitbetaling van de koopprijs is ontvangen.  
5.2 Leveringen vinden plaats op het adres zoals omschreven in de door Ontwerpland verzonden bevestiging van de overeenkomst.
5.3 Ontwerpland is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van de met Wederpartij gesloten overeenkomst.
5.4 Tenzij Ontwerpland schriftelijk en/of via elektronische weg expliciet anders heeft bevestigd, gelden de door Ontwerpland vermelde levertijden niet in het geval dat de door Wederpartij gekochte zaken in het buitenland dienen te worden geleverd.
5.5 Het risico van de door Wederpartij gekochte zaken gaat over op Wederpartij op het moment van bezorging op het adres zoals omschreven in de door Ontwerpland verzonden bevestiging van de overeenkomst.
5.6 Indien levering van een bestelde zaak onmogelijk blijkt te zijn, is Ontwerpland bevoegd om een vervangende zaak te regelen. Uiterlijk bij de bezorging van de vervangende zaak zal aan Wederpartij worden gemeld dat een vervangende zaak wordt geleverd. Wederpartij heeft in een dergelijk geval het recht om de overeenkomst met Ontwerpland binnen zeven werkdagen na ontvangst van de vervangende zaak te ontbinden. Blijkt levering van een bestelde zaak onmogelijk te zijn en maakt Ontwerpland geen gebruik van haar bevoegdheid om een vervangende zaak te regelen, dan stelt Ontwerpland binnen dertig dagen nadat Wederpartij de bestelling bij Ontwerpland heeft gedaan Wederpartij hiervan op de hoogte.

6. Herroepingsrecht Wederpartij
6.1 Wederpartij kan binnen zeven werkdagen na ontvangst van de gekochte zaken zonder opgaaf van redenen de overeenkomst met Ontwerpland ontbinden.
6.2 Ontbinding door Wederpartij dient te geschieden via een schriftelijke en/of elektronische weg uitgebrachte verklaring.
6.3 Wederpartij zal tijdens de bedenktijd van zeven werkdagen als een zorgvuldig schuldenaar voor het behoud van de zaak zorgen.
6.4 Wederpartij kan slechts een beroep doen op het herroepingsrecht indien de zaak en de verpakking zich in originele, onbeschadigde en ongebruikte staat bevinden. Worden de zaak en/of de verpakking niet in originele, onbeschadigde en/of ongebruikte staat aan Ontwerpland geretourneerd, dan is Wederpartij aansprakelijk voor de hierdoor door Ontwerpland geleden en te lijden schade.    
6.5 Indien Wederpartij zich op het herroepingsrecht beroept, is Wederpartij de rechtstreekse kosten van het terugzenden van de zaak aan Ontwerpland verschuldigd. Terugzending van de zaak geschiedt voor risico van Wederpartij. Ontwerpland is nimmer aansprakelijk voor enige schade, waaronder begrepen schade ontstaan door diefstal en verlies, die bij terugzending van de zaken is ontstaan.

7. Samples
7.1 Indien door of namens Ontwerpland samples zijn verstrekt, zullen deze nimmer bindend zijn voor de kwaliteit, het gewicht en de afmetingen van de door Ontwerpland aan Wederpartij verkochte zaken.
7.2 Afwijkingen van verstrekte samples geven Wederpartij nimmer grond en recht op schadevergoeding en/of ontbinding van de overeenkomst.

8. Eigendomsvoorbehoud
8.1 Het eigendom van de door Ontwerpland geleverde zaken gaat pas op Wederpartij over nadat het volledig door Wederpartij aan Ontwerpland verschuldigde bedrag is betaald.
8.2 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten wordt Ontwerpland onherroepelijk door Wederpartij gemachtigd om, indien deze zijn/haar jegens Ontwerpland aangegane betalingsverplichtingen niet nakomt, zonder enige ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst de door haar geleverde zaken terug te nemen.

9. Verbod doorverkoop
9.1 Zonder voorafgaande schriftelijke en/of via elektronisch weg gegeven expliciete toestemming van Ontwerpland, is het Wederpartij verboden de zaken die geleverd zijn door Ontwerpland en/of van Ontwerpland afkomstig zijn, door te verkopen en te leveren, te schenken of anderszins over te dragen aan derden die handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf dan wel om andere redenen niet als consument kunnen worden beschouwd, zulks uitsluitend ter beoordeling van Ontwerpland.
9.2 Overtreding door Wederpartij van het verbod tot doorverkoop als hiervoor vermeld, geldt als een tekortkoming in de nakoming zijdens Wederpartij in de zin van artikel 11.1 van deze algemene voorwaarden.

10. Overmacht
10.1 Indien de uitvoering van de overeenkomst door overmacht wordt verhinderd of uitermate bezwaarlijk wordt, heeft Ontwerpland het recht de overeenkomst aan de omstandigheden aan te passen, dan wel de overeenkomst te (doen) ontbinden, dan wel de uitvoering van de overeenkomst voor de duur van de verhindering op te schorten.
10.2 Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Ontwerpland geen invloed kan uitoefenen, doch waarvoor Ontwerpland niet in staat is haar verplichtingen jegens Wederpartij na te komen.
10.3 Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden in ieder geval verstaan, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, molest, stakingen, brand, waterschade, natuurgeweld, overstroming en andere belemmerende weersomstandigheden, verkeersbelemmeringen, ziekte van personeel, bedrijfsbezettingen, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de Webshop, overmacht van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.
10.4 Ontwerpland kan zich ook succesvol op overmacht beroepen indien de omstandigheid die nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Ontwerpland haar verbintenis had moeten nakomen.
10.5 Wederpartij kan aan de ontbinding, wijziging en/of opschorting van de uitvoering van de overeenkomst ten gevolge van overmacht nimmer enig recht op schadevergoeding ontlenen.
10.6 Opschorting, wijziging of ontbinding van de overeenkomst op grond van overmacht ontslaat Wederpartij niet van zijn/haar verplichting tot betaling van hetgeen is geleverd en/of is uitgevoerd op het moment dat de overmachtsituatie intreedt.

11. Verzuim Wederpartij, opschorting en ontbinding
11.1 Indien Wederpartij niet, dan wel niet tijdig, aan zijn/haar betalingsverplichtingen voldoet, Wederpartij een of enige andere van zijn/haar verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst met Ontwerpland niet, niet tijdig of niet naar behoren nakomt, alsmede in geval Wederpartij failliet is verklaard, de wettelijke schuldsaneringsregeling op hem/haar van toepassing is verklaard, Wederpartij onder curatele is gesteld, in andere gevallen dan voormeld waarin Wederpartij niet langer vrijelijk over zijn/haar vermogen kan beschikken en in geval Wederpartij bewust onjuiste informatie heeft verstrekt van dien aard dat Ontwerpland bij kennis van de juiste stand van zaken geen overeenkomst met Wederpartij zou hebben gesloten, zijn de vorderingen van Ontwerpland onmiddellijk en volledig opeisbaar en is Wederpartij van rechtswege in verzuim. Ontwerpland is in dat geval voorts bevoegd tot gehele dan wel gedeeltelijke ontbinding van de overeenkomst met Wederpartij en/of tot opschorting van haar verplichtingen tot het moment waarop Wederpartij zijn/haar betalingsverplichtingen jegens Ontwerpland volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen. 
11.2 Indien inontvangstneming driemaal door Wederpartij achterwege blijft, kan Ontwerpland de overeenkomst met Wederpartij onmiddellijk ontbinden. 
11.3 Indien Ontwerpland op de gronden als genoemd in dit artikel tot opschorting of ontbinding overgaat, is zij uit dien hoofde nimmer gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enige wijze ontstaan of schadeloosstelling, terwijl Wederpartij, uit hoofde van wanprestatie, wel tot schadevergoeding en/of schadeloosstelling is verplicht.

12. Reclames
12.1 Wederpartij dient bij de levering na te gaan of de door Ontwerpland geleverde zaken aan de overeenkomst beantwoorden. Worden er zichtbare gebreken geconstateerd, dan dient Wederpartij dit binnen één werkdag na levering schriftelijk en/of via elektronische weg aan Ontwerpland te melden. Indien niet binnen één werkdag na levering te dezer zake wordt gereclameerd, dan gelden de door Ontwerpland geleverde zaken, alsook de gegevens op de afleveringsbonnen of dergelijke documenten vermeld, als juist en volledig aanvaard.
12.2 Wederpartij dient ten aanzien van gebreken die ten tijde van de levering reeds aanwezig waren, doch voor het eerst nadien aan de dag treden, uiterlijk binnen zeven werkdagen na levering schriftelijk en/of via elektronische weg jegens Ontwerpland te reclameren.
12.3 Indien Wederpartij niet binnen de termijnen als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2 reclameert, dan kan Wederpartij geen rechten ontlenen aan haar reclame. Niet tijdig ingediende reclames worden  door Ontwerpland niet in behandeling genomen.
12.4 Indien door Wederpartij tijdig, als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2, is gereclameerd en de reclame, naar het oordeel van Ontwerpland gegrond blijkt te zijn, dan zal Ontwerpland de gebreken kosteloos herstellen. 
12.5 Om zich op de rechten voortvloeiende uit artikel 12.4 te kunnen beroepen, dient Wederpartij:
- Ontwerpland tijdig, als bedoeld in de artikelen 12.1 en 12.2, schriftelijk van de geconstateerde gebreken in kennis te stellen;
- te bewijzen dat de gebreken het rechtstreekse gevolg zijn van een toerekenbare tekortkoming van Ontwerpland;
- te bewijzen dat het door Ontwerpland geleverde, na reclamatie door Wederpartij, niet meer door Wederpartij en/of een derde is gebruikt;
- te bewijzen dat de gebreken zich vertonen onder normale omstandigheden en bij een juiste wijze van gebruik van het geleverde; 
- Ontwerpland alle medewerking te verlenen om haar in staat te stellen de gebreken binnen een redelijke termijn weg te nemen.
12.6 Indien de kosten van herstel naar het oordeel van Ontwerpland niet in verhouding staan tot het belang van Wederpartij hierbij, dan heeft Wederpartij – indien Ontwerpland ter zake aansprakelijk is - recht op schadevergoeding, zulks met inachtneming van het bepaalde in artikel 13 van deze algemene voorwaarden, waardoor Wederpartij geen recht meer heeft op herstel. Ontwerpland is in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan de overeengekomen koopprijs van de betreffende zaak. Voorts is Ontwerpland in een dergelijk geval nimmer voor meer c.q. een hoger bedrag aansprakelijk dan het bedrag ter hoogte van de kosten die zij zou hebben gemaakt bij nakoming van de in artikel 12.4 omschreven verplichting.
12.7 In geval van reclamatie komt de terugzending van het door Ontwerpland geleverde voor rekening en risico van Wederpartij.
12.8 Bij een ongegronde klacht komen alle door Ontwerpland gemaakte kosten voor rekening van Wederpartij.

13. Beperking aansprakelijkheid
13.1 De aansprakelijkheid van Ontwerpland, als bedoeld in artikel 12.6, alsook iedere andere aansprakelijkheid, voortvloeiende uit andere feiten of omstandigheden dan wel anderszins, gaat nimmer verder dan en is steeds beperkt tot hetgeen omschreven is in onderhavig artikel 13. 
13.2 Ontwerpland kan uitsluitend aansprakelijk zijn voor aan haar toerekenbare, directe schade. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:
a. redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze algemene voorwaarden;
b. redelijke kosten noodzakelijk om de gebrekkige prestatie van Ontwerpland aan de Overeenkomst te laten beantwoorden;
c. redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover Wederpartij aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.
13.3 Ontwerpland is nimmer aansprakelijk voor alle overige dan voornoemde directe schade, zoals indirecte schade, daaronder begrepen immateriële schade, gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door stagnatie.
13.4 Indien de uitvoering van de overeenkomst door Ontwerpland leidt tot aansprakelijkheid, dan zal die aansprakelijkheid steeds beperkt zijn tot het bedrag waarop de door Ontwerpland afgesloten verzekering aanspraak geeft.
13.5 Indien om welke reden dan ook geen uitkering krachtens de in artikel 13.4 bedoelde verzekering mocht plaatsvinden, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot de door Ontwerpland voor de desbetreffende overeenkomst in rekening gebrachte (koop)prijs, met een maximum van € 350,00.
13.6 Met inachtneming van het elders in dit artikel gestelde, is Ontwerpland in ieder geval niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door onoordeelkundig gebruik van het geleverde, schade veroorzaakt door het gebruik daarvan voor een ander doel dan waarvoor het naar objectieve maatstaven geschikt is, schade veroorzaakt door opzet, aan opzet grenzende roekeloosheid of grove onachtzaamheid, schade veroorzaakt doordat Wederpartij in strijd heeft gehandeld met de aangeboden, dan wel de bijgevoegde, dan wel de op de Webshop vertoonde omschrijvingen en/of schade dat het gevolg is van omstandigheden waarop Ontwerpland geen invloed kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden. Tevens is Ontwerpland niet aansprakelijk voor de schade veroorzaakt door een gebrek in of aan de geleverde zaken indien:
- het, gelet op de omstandigheden van het geval, aannemelijk is dat het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt, niet bestond op het tijdstip van levering door Ontwerpland;
- het gebrek dat de schade heeft veroorzaakt een gevolg is van het feit dat de door Ontwerpland geleverde zaken in overeenstemming zijn met dwingende overheidsvoorschriften;  
- het voor Ontwerpland, op grond van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het tijdstip waarop de zaken door Ontwerpland zijn geleverd, onmogelijk was het bestaan van het gebrek te kennen en/of te ontdekken;
- het gebrek te wijten is aan informatie, gegevens, bescheiden en overige zaken die door of namens  Wederpartij aan Ontwerpland zijn geleverd, dan wel is te wijten aan instructies, informatie en aanwijzingen die door of namens Wederpartij aan Ontwerpland zijn verstrekt;
13.7 Behoudens in het geval dat Ontwerpland een gebrekkig product als bedoeld in artikel 6:186 BW aan Wederpartij heeft geleverd, vrijwaart Wederpartij Ontwerpland volledig ter zake van alle aanspraken van derden ter vergoeding van schade die verband houden met of een gevolg zijn van het gebruik van de door Ontwerpland aan Wederpartij geleverde zaken.
13.8 Ontwerpland is gerechtigd een eventuele aan Wederpartij te betalen schadevergoeding te verrekenen met nog door Wederpartij aan Ontwerpland verschuldigde bedragen, rente en kosten daaronder begrepen. 
13.9 Elke aansprakelijkheid van Ontwerpland vervalt door het verloop van twee jaar vanaf het moment van levering door Ontwerpland. De rechtsvordering tot schadevergoeding, nakoming, herstel dan wel anderszins, van Wederpartij jegens Ontwerpland verjaart door verloop van twee jaar nadat Wederpartij Ontwerpland schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld.

14. Overige bepalingen
14.1 De opschriften in deze algemene voorwaarden dienen slechts om de leesbaarheid te bevorderen en vormen geen onderdeel van deze algemene voorwaarden.
14.2 Mocht een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan heeft dit niet tot gevolg dat een andere bepaling van de algemene voorwaarden (deels) nietig of vernietigbaar is. Als een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar mocht zijn, dan wordt zij vervangen door een geldige bepaling die het meest de strekking van de betreffende nietige of vernietigbare bepaling benadert.
14.3 Ten aanzien van de (geldelijke) omvang van de verplichting uit de overeenkomst tussen Ontwerpland en Wederpartij zijn de administratieve gegevens van Ontwerpland bepalend en doorslaggevend.
14.4 Op de overeenkomst(en) tussen Ontwerpland en Wederpartij, waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing met uitsluiting van het Weens Koopverdrag.
14.5 Alle geschillen betreffende de totstandkoming, de uitleg of uitvoering van de overeenkomst tussen Ontwerpland en Wederpartij, alsmede elk ander geschil ter zake van of in verband met de overeenkomst tussen Ontwerpland en Wederpartij, zullen worden berecht door het absoluut bevoegde gerecht uit het arrondissement Zeeland-West-Brabant, tenzij Wederpartij binnen een maand nadat Ontwerpland zich schriftelijk jegens Wederpartij op dit beding heeft gewezen, schriftelijk en/of via elektronische weg uitdrukkelijk aan Ontwerpland kenbaar heeft gemaakt te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de wet bevoegde rechter.
14.6 De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden prevaleert boven elke vertaling daarvan.

Januari 2013


Download hier de algemene voorwaarden als PDF.